Factors determinants en la compra d’un vehicle elèctric

Segons diversos estudis, hi ha 2 factors rellevants que impedeixen l’adopció massiva del vehicle elèctric, els quals són claus a l’hora de realitzar la selecció d’un VE (vehicle elèctric):

  • Autonomia: Un dels principals desavantatges dels vehicles elèctrics és la seva autonomia. La majoria de vehicles elèctrics encara disposen d’una autonomia limitada (de l’ordre dels 230-350km), la qual complica els viatges que superen els 350 km, i obliga a planificar rutes i parades per fer les recàrregues.
  • Cost de compra: Actualment, els vehicles elèctrics tenen un cost de compra superior als vehicles dièsel o de gasolina (entre de 10.000 i 20.000 euros, depenent del segment), tot i així el preu que es paga per recarregar és menor que repostar gasolina. És per això que les despeses dels VE a llarg termini són menors.

El gràfic següent ens mostra quina autonomia i preu de compra tenen gran part dels vehicles elèctrics disponibles al mercat. Tots els punts són models de vehicles de diferents empreses. La zona ideal en la que s’haurien de trobar els vehicles és la regió cian degut a la bona autonomia (superior a 300 km) i el baix preu de compra (inferior a 25.000 €).
Amb el pas del temps, i la maduresa tecnològica de les bateries, l’autonomia dels vehicles elèctrics anirà augmentant i el seu preu també anirà disminuint. Tot això implicarà que més vehicles es trobin en aquesta zona i la població comenci a considerar l’adquisició del vehicle elèctric com una acció viable.

Relació Cost- Autonomia pels VE disponibles (elaboració pròpia). 

Comparatiu del Cost total de Propietat (TCO)

Metodologia

Per poder realitzar les comparatives dels VE enfront dels VT, s’ha calculat el Cost Total de Propietat (TCO, Total Cost of Ownership), el qual considera la suma del preu d’adquisició de cada vehicle i el cost total de les seves despeses d’explotació (recàrregues i manteniment) al llarg de la seva vida útil.
Aquest procediment s’ha realitzat tant per vehicles elèctrics com vehicles tèrmics per cadascun dels segments i s’han realitzat totes les comparatives pertinents.

Despeses considerades

Per a la realització del present estudi, s’han considerat les despeses següents:

  • Benzina: És un factor variable, per a realitzar els càlculs d’aquest estudi s’ha agafat com a referència un preu de carburant de 2€/litre [3].
  • Recàrrega elèctrica: S’ ha pres un cost energètic de 0,19 €/kWh, segons tarifa de referencia ACM (veure ANNEX 4).
  • Manteniment: S’ha considerat un una despesa aproximada de 107 € anuals pel cas dels VE i una despesa de 330 € anuals per el cas dels vehicles tèrmics [4].

Comparatiu Segment B

A continuació es mostren els resultats per vehicles del segment B.

Comparativa del TCO VE vs VT, en el cas de segment B.

Com es pot veure al gràfic anterior, en el moment d’adquisició del vehicle (distància = 0 km), el cost és molt superior pels vehicles elèctrics (de l’ordre de 10.000 €), tot i així, a partir dels 60.000 km recorreguts (equivalent a 4-3 anys d’ús a raó de 15.000 – 20.000 km realitzats a l’any), les despeses d’explotació dels vehicles tèrmics són superiors. Aquest fenomen és degut a que el preu del manteniment i consum dels vehicles tèrmics és superior al dels VE.

Comparatiu tots els segments

A continuació es detalla un gràfic comparatiu amb els càlculs realitzats pels vehicles de tots els segments.

Gràfic amb les diferències del TCO dels VE vs VT de tots els segments (valors promitjos).

Aquest gràfic ens mostra la diferència del Cost Total de Propietat dels VE envers als VT de diferents segments en relació amb la distància recorreguda.
Es pot observar que per la majoria de segments (A, B, E, i F) el Cost Total d’un vehicle elèctric és menor a partir dels 45.000-60.000 km recorreguts.
Pel segment N (furgonetes), la distància s’allarga fins als 120.000 km, bàsicament degut a l’elevat cost d’adquisició d’un VE en front d’un de gasoil o benzina.
Per acabar, si ens centrem en els vehicles de segment D veiem que no surt económicament a compte comprar un vehicle elèctric perquè el seu cost total no s’equipara amb el dels VT fins als 140.000 km. Els segments D tenen un cost tant elevat, atès que els models d’aquest segment son marques exclusives de preus elevats.

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà!