Política de qualitat i medi ambient

ETECNIC ENERGY & MOBILITY es compromet a que la Qualitat dels serveis prestats sigui un fidel reflex de les expectatives de cada client, per tal de garantir l’èxit de la companyia a llarg termini. Per aquesta raó, ETECNIC estableix i assumeix els següents principis d’actuació:

  1. La Política de Qualitat i Medi Ambient definida per ETECNIC és plenament adequada al propòsit de l’organització, així com a la naturalesa, magnitud i impacte ambiental de les activitats desenvolupades.
  2. La Qualitat final dels productes i serveis prestats per ETECNIC són el resultat de l’execució d’accions planificades i orientades a la satisfacció del client. Aquestes accions a la seva vegada, es deriven de les tasques de detecció, prevenció, correcció i millora contínua.
  3. ETECNIC es compromet al compliment general de tots els requisits legals, reglamentaris i altres que l’organització subscrigui relacionats amb els aspectes ambientals, així com dels interessos dels clients i de les autoritats.
  4. Les expectatives dels clients són el criteri essencial per establir el patró de qualitat dels serveis de la nostra empresa.
  5. Cada col·laborador de ETECNIC és responsable d’executar les seves tasques d’acord amb els estàndards de qualitat i millora contínua establerts. Així mateix, totes les aportacions, suggeriments i propostes seran examinades i incorporades per tal de millorar el Sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient de l’organització.
  6. L’adequada aplicació de la Política exigeix de la col·laboració i integració plena de tot el personal de ETECNIC. Per aquesta raó, la Direcció considera prioritàries les polítiques de motivació i de formació de tots i cadascun dels col·laboradors.
  7. ETECNIC estableix una sistemàtica per analitzar el comportament dels seus processos crítics i fixa i revisa de forma periòdica els objectius de qualitat i medi ambient.