Abans de l’1 de Gener de 2023 els edificis existents d’ús diferent al residencial privat i que comptin amb més de vint places d’aparcament haurán d’instal·lar un mínim de punts de recàrrega.

Les directrius del Real Decret llei 29/2021 del que ja vam parlar el mes passat en aquesta entrada del blog són clares. La acceleració fins la transició energètica i la mobilitat sostenible és una prioritat marcada per la agenda europa i mitjançant aquest Real Decret llei “mitjançant aquest Real Decret- Llei s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic tendents a eliminar les barreres normatives que impideixen o dificulten un desplegament accelerat de la mobilitat elèctrica”.

Quins són els requisits per la instal·lació d’infraestructura de recàrrega en aparcaments d’edificis?

La llei és clara en aquest sentit, i respecte a les dotacions mínimes de recàrrega de vehicles elèctrics en aparcaments adscrits a edificis d’ús diferent al residencial o estacionaments existents no adscrits a edificis, diu el següent en el seu article 4:

“Abans de l’1 de Gener de 2023, tots els edificis d’ús diferent al residencial privat que comptin amb una zona d’ús aparcament amb més de 20 places , ja sigui en l’interior o un espai exterior adscrit, així com en els estacionaments existents no adscrits a edificis amb més de vint places, hauran de disposar de les següents dotacions mínimes d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: Residencial privat que comptin amb una zona d’ús aparcament amb més de vint places, ja sigui en l’interior o en un espai exterior adscrit, així com en els estacionaments existents no adscrits a edificis amb més de vint places, hauran de disposar de les següents dotaciones mínimies d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: 

Amb caràcter general, s’instalarà una estació de recàrrega per cada 40 places d’aparcament o fracció, fins 1.000 places, i una estació de recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció.

En els edificis que siguin titularitat de l’Administració General de l’Estat o dels organismes públics vinculats a ella o dependents de la mateixa, s’instalará una estació de recàrrega per cada 20 places d’aparcament o fracció, fins 500 places, i una estació e recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció.”

De l’anterior paràgraf, destaquem que aquests requisits són més exisgents per al cas d’edifics de titularitat de l’Administració General de l’Estat o dels organismes públics vinculats a ella o dependents de la mateixa que per al sector privat, en linea amb el necessari paper exemplaritzant del sector públic.

S’exclou d’aquestes obligacions als edficis protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric.

Bonificacions fiscals

Per eliminar traves burocràtiques i incentivar la instal·lació de punts de recàrrega es preveuen bonificacions en l’àmbit fiscal dels tributs locals, amb la possibilitat de que les ordenances fiscals puguin regular fins un 50% de la quota integra del impost  a favor dels béns inmobles. Es preveu aquest mateix percentatge en la quota corresponent sobre activitats econòmiques per subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per vehicles elèctrics en els locals afectats a l’activitat econòmica, i una bonificació de fins al 90% en les construccions, instal·lacions o obres necessaries per la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics.

MOVES 3: Ajudes i subvencions

El Plan MOVES 3 o MOVES 2021 és un programa d’ajudes públiques vigent en el que es pot recolzar qualsevol empresa o administració que tingui pensat invertir en la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics i d’aquesta forma complir amb els requisits que marca la llei.

En aquest article sobre el MOVES III comptem més detalls sobre els fons i les partides subvencionals que van des d’un 30% fins a un 60% depenent de diferents variables.

Etecnic ofereix solucions de mobilitat elèctrica 360

Etecnic compta amb una llarga experiència en el sector de la mobilitat elèctrica. Hem assessorat, treballat i desenvolupat múltiples projectes 360º que ofereixen models de negoci escalables i soluciones claus en mà; ja sigui per empreses privades com públiques que compten amb aparcaments col·lectius. Complim estrictament amb les normes i la legalitat vigent i facilitem tots els tràmits per la sol·licitud d’ajudes i l’agilitat en la execució dels projectes.

A més, comptem amb un software especialitzat, EVcharge és una plataforma dissenyada específicament per la gestió tant dels punts de recàrrega com del control de la eficiència energètica, incorporant una app per als seus usuaris.

Recorda, 1 de Gener de 2023 és la data límit d’obligat compliment de la norma. ¿T’ajudem?

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà!