Durant l’any de 2019, l’empresa CIMALSA (Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU) estudia juntament amb ETECNIC la possibilitat d’executar plantes solars fotovoltaiques a les seves instal·lacions: 12 emplaçaments de fins a 100 kW i 4 instal·lacions de més de 100 kW.

L’estudi permet conèixer:

  • Quina és la capacitat de producció dels diferents emplaçaments?
  • Quina és la viabilitat econòmica de cadascuna de les propostes?