S’ha obert el termini per demanar les ajudes del pla MOVES flotes. Una gran oportunitat per a que les empreses donen un pas cap a la descarbonització, la renovació de la seva flota i la instal·lació de punts de recàrrega i infraestructura per vehicles elèctrics.

El darrer 19 de gener es va obrir el termini per a presentar les sol·licituds del programa MOVES flotes,  però… atenció! Es tanca el termini el proper 21 de març a les 00:00 per presentar les sol·licituds. Ara és una oportunitat excel·lent per a que les empreses avancin cap a la descarbonització i electrifiquin les seves flotes de vehicles aprofitant l’oportunitat de finançar una part important de la inversió que sufragarà el Govern.

MOVES flotes: resum de les Bases Reguladores

Les bases reguladores del programa MOVES flotes es regeixen per l’ Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre.

Des d’Etecnic, som experts en mobilitat elèctrica i la gestió de projectes d’aquest tipus t’oferim un resum bàsic dels seus requisits i t’ajudem a la gestió de la teva sol·licitud.

Concepte Requisit programa MOVES flotes
Pressupost Un total de 50 milions d’euros per a aquests ajuts. A la convocatòria s’assenyala que un mateix beneficiari podrà presentar diverses sol·licituds en cas que gestioni diferents flotes, però el màxim ajut per beneficiari no podrà superar els 2,5 M€.
Incompatibilitats Els ajuts d’aquest programa d’incentius són incompatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
Actuacions i quanties de les ajudes Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics i pila de combustible per a projectes integrals de renovació de flota. Un màxim de 500 vehicles objecte d’ajuda per sol·licitud i un mínim de 25. Pot variar segons beneficiari, tipus de vehicle i de si es fa aixafar-se, segons les bases reguladores.

Actuació 2: Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments de l’empresa o entitat sol·licitant. El nombre de punts de recàrrega incentivats no pot ser superior al nombre de vehicles incentivats. Fins al 40% del cost subvencionable poden incrementar-se en 10 punts els ajuts per a mitjanes empreses i en 20 si els ajuts es destinen a petites o microempreses.

Actuació 3: Actuacions de transformació de la flota cap a l’electrificació. Un màxim d’ajuda equivalent al 20% de l’ajuda total sol· licitada. Fins al 40% del cost subvencionable poden incrementar-se en 10 punts els ajuts per a mitjanes empreses i en 20 si els ajuts es destinen a petites o microempreses.

Actuacions elegibles Seran elegibles els projectes integrals de renovació de flota, que incloguin almenys, l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible” (Actuació 1), podent també recollir iniciatives de “Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments de l’empresa o entitat sol·licitant” (Actuació 2), i “Actuacions de Transformació de la flota cap a l’electrificació” (Actuació 3).

No podran ser incentivats els turismes i furgonetes (vehicles M1 i N1) les emissions dels quals siguin superiors a 50 gCO2/km i els vehicles de categoria L (quadricicles, motos i ciclomotors) de més de 0 gCO2/km.

Seran elegibles els vehicles nous elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1 i L matriculats per primera vegada a Espanya, així com els elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e que no siguin nous i tinguin una antiguitat màxima de fins a dotze (12) mesos, comptada des de la primera matriculació a Espanya, fins a la data de registre de sol·licitud, sempre que aquest vehicle no hagi estat objecte d’un ajut anterior pel titular o titulars anteriors.

Caràcter incentivador Només s’admetran sol·licituds de projectes l’execució dels quals no s’hagi iniciat abans de la data de registre de la sol·licitud d’ajuda.

S’incentivaran projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers per vehicles elèctrics i de pila de combustible, que operin a més d’una comunitat autònoma i que compleixin els requisits que es defineixen a l’annex I. Els projectes podran incloure, no només l’adquisició de vehicles elèctrics que substitueixin els vehicles de combustió sinó la disposició de la infraestructura de recàrrega necessària per a la nova flota a les instal·lacions de l’empresa, així com l’adquisició o adaptació de sistemes de gestió de flotes, per, entre d’altres, digitalitzar-ne el control de rutes, així com formació de personal de l’empresa per tal de fer una transició de la flota cap a l’electrificació. Es consideraran actuacions elegibles les que es contemplen i descriuen a l’annex I, essent requisit imprescindible que se sol·licita ajut almenys per a l’actuació 1, relativa a l’adquisició de vehicles elèctrics o de pila de combustible, si bé les actuacions 2 i 3 seran opcionals.

Beneficis S’entén per beneficiari la persona jurídica que faci la inversió o la despesa corresponent a l’actuació que s’incentiva. Podran ser beneficiaris del programa:

Tota mena d’empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).

El sector públic institucional, a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Finançament amb fondos PRTP Les ajudes seran finançades amb el mecanisme de Recuperació i Resiliència, donat que el programa d’incentius forma part del Component 1, Inversió 2 del PRTR, aprovat per les institucions europees competents.

Com sol·licitar les ajudes del MOVES flotes?

A Etecnic Energy & Mobility t’ajudem a tramitar les ajudes del programa MOVES flotes. On t’oferim una solució 360º adaptada a cada client.

  • Estudi previ i diagnòstic d’infraestructura de recàrrega.
  • Subministrament d’equips de recàrrega, instal·lació, posta en marxa i legalització.
  • Tramitació de l’expedient de les ajudes del programa MOVES flotes per al teu projecte.
  • Manteniment, software de la infraestructura de recàrrega, app de recàrrega per usuaris i gestors.
  • Atenció al client i incidències 24/7.

Durant els últims anys, Etecnic ha gestionat amb èxit més del 90% de les sol·licituds del Plan MOVES.

T’ajudem en la gestió de la sol·licitud de les ajudes!

Contacta’ns! T’ho posem fàcil i t’ajudem i preparem per desenvolupar el teu projecte de descarbonització i així beneficiar-te de les ajudes del MOVES flotes.

Vols descobrir com et podem ajudar?

Deixa el teu contacte i el nostre tècnic et contactarà!