Projectes de legalització dels nous centres de transformació, de nova xarxa d’alta tensió i de baixa tensió, i nova xarxa d’enllumenat públic.

Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic del Sector H.11 Bellissens Oest

Abril del 2010
T.M. Reus, Plànol parcial urbanístic del Sector H.11.